Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń organizowanych
przez Narodowe Centrum Kultury w 2020 roku

Aktualizacja: 13.11.2020 r.

§ 1 DEFINICJE 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

 1. Organizatorze –  należy przez to rozumieć Narodowe Centrum Kultury (NCK) z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13, 01-231, wpisane do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 71/2006, NIP: 525-235-83-53; 

 1. Szkoleniach – należy przez to rozumieć projekty i działania realizowane pod wspólną marką „Kadra Kultury” – w tym m.in. warsztaty, wizyty studyjne, szkolenia stacjonarne, seminaria, konferencje i spotkania eksperckie; zarówno w postaci stacjonarnej jak i on-line; 

 1. Koordynatorze – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Organizatora do opieki nad danym Szkoleniem; 

 1. Uczestniku – należy przez to rozumieć każdą osobę zainteresowaną tematem danego szkolenia, która jednocześnie odpowiada profilowi adresata danego szkolenia, w tym: osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, pracownicy lub współpracownicy organizacji pozarządowych, jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych osób prawnych; 

 1. Platforma - strona www, znajdująca się pod adresem e-kadrakultury.nck.pl, umożliwiająca Uczestnikom udział w Szkoleniach w systemie e-learning, a także – w zależności od danego Szkolenia  korzystanie z zasobów Szkoleń w postaci udostępnionych do pobrania dokumentów, grafik i innych materiałów. 

§ 2 OFERTA SZKOLENIOWA 
 1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo każdorazowo podanych pod adresem: www.kadrakultury.nck.pl. 

 1. Oferta danego szkolenia zawiera najważniejsze informacje, w szczególności o: temacie, terminie i miejscu szkolenia, adresatach, programie, rekrutacji i kosztach. 

 1. Oferta zawiera szczegółową informację na temat tego, co obejmuje cena szkolenia. 

§ 3 ZGŁOSZENIE I  ZOBOWIĄZANIE DO UCZESTNICTWA 
 1. Rekrutacja Uczestników prowadzona jest za pomocą elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego, którego formę określa Organizator. 

 1. Rekrutacja Uczestników prowadzona jest przez Dział Szkoleń i Profesjonalizacji NCK. 

 1. Organizator może w uzasadnionych przypadkach:  
  1) poprosić pracodawcę lub inny podmiot delegujący Uczestnika na  szkolenie o wyznaczenie tylko jednego przedstawiciela – np. w przypadku dużego zainteresowania danym szkoleniem, 
  2) wprowadzić dodatkowe kryteria naboru na szkolenie związane z profilem adresatów szkolenia. 

 2. Najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator prześle do zakwalifikowanych Uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia. 

 1. Organizator przyjmuje, że podane w formularzach zgłoszeniowych informacje są prawdziwe i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść. 

 1. W przypadku szkoleń odpłatnych, warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie opłaty, którą należy uiścić na konto wskazane w opisie danego szkolenia. Opłaty należy dokonać najwcześniej po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie, ale nie później niż w terminie określonym w wiadomości potwierdzającej udział w szkoleniu wysłanej przez koordynatora szkolenia po zakończeniu rekrutacji. 

 1. Uczestnik dokonując opłaty zobowiązuje się do udziału w szkoleniu. 

 1. W przypadku szkoleń bezpłatnych, Organizator wskazuje właściwą formę potwierdzenia zobowiązania do udziału w szkoleniu.   

 1. Uczestnik delegowany na szkolenie przez pracodawcę lub inny podmiot, poza uzupełnieniem Formularza Zgłoszeniowego, zobowiązany jest do dostarczenia skanu podpisanego Oświadczenia o zwolnieniu z VAT-u (jeśli dotyczy danego podmiotu), którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulamin najpóźniej w dniu zakończenia rekrutacji podanym w ogłoszeniu o szkoleniu.  

 1. Po otrzymaniu od Koordynatora informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie, zobowiązany jest do dostarczenia oryginału podpisanego Oświadczenia o zwolnieniu z VAT-u pocztą na adres: Dział Księgowości NCK, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa z dopiskiem „oświadczenie Kadra Kultury”, najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia.                                    

 1. Postanowienia ust. 9 i 10 powyżej nie dotyczą projektu „Praktykuj w kulturze”. 

§ 4 WARUNKI UCZESTNICTWA 
 1. Uczestnictwo w Szkoleniach jest dobrowolne. 

 1. Uczestnik zobowiązuje się do: 
  a. podpisania list obecności w trakcie Szkolenia, 
  b. uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć w trakcie Szkolenia, 
  c. aktywnego udziału w Szkoleniu, punktualnego przychodzenia na zajęcia, 
  d. przestrzegania powszechnie przyjętych  zasad współżycia społecznego, 
  e. niespożywania alkoholu i wszelkich innych środków odurzających oraz do niewprawiania się w stan nietrzeźwości lub odurzenia w jakikolwiek inny sposób w czasie trwania zajęć merytorycznych określonych w programie szkolenia, 
  f. informowania koordynatora szkolenia o wszelkich nieprawidłowościach, w szczególności związanych z bezpieczeństwem  Uczestników, 
  g. przestrzegania przepisów BHP podczas całego Szkolenia, w tym w trakcie wyjazdów organizowanych przez  Organizatora, 
  h. przestrzegania regulaminów wewnętrznych obiektów, w których będą się odbywały szkolenia. 

 1. Uczestnik oświadcza, że w pełni zdaje sobie sprawę z możliwego ryzyka zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia spowodowanego wirusem SARS-CoV-2, wynikającego z udziału w zajęciach grupowych podczas trwania epidemii. 

 1. Oświadczenie uczestnika o stanie zdrowia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.  

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie trwania szkoleń. 

 1. W razie wyrządzenia szkód przez któregokolwiek z Uczestników, Organizator ma prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości poniesionej szkody. 

 1. Uczestnik, który w czasie zajęć merytorycznych określonych w programie szkolenia spożywa alkohol lub jakikolwiek inny środek odurzający bądź wprawia się w stan nietrzeźwości lub odurzenia w jakikolwiek inny sposób lub zachowuje się w sposób rażąco naruszający zasady współżycia społecznego, w szczególności zaś taki, który utrudnia lub uniemożliwia prowadzenie szkolenia:  
  1) może nie otrzymać zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, nawet gdy uczestniczył we wszystkich zajęciach; 
  2) może podlegać wykluczeniu przez Organizatora z uczestnictwa w szkoleniu oraz zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości 500 zł. Jednocześnie pracodawca lub inny podmiot delegujący Uczestnika, zostanie poinformowana o wykluczeniu Uczestnika oraz jego przyczynie; 

 2. W przypadku Szkoleń trwających dłużej niż jeden dzień, Organizator może zapewnić nocleg na czas trwania Szkolenia, za dodatkową odpłatnością. Uczestnik akceptuje, że standard zakwaterowania zapewniany przez Organizatora to pokoje dwuosobowe, a w uzasadnionych przypadkach wieloosobowe. 

 1. NCK zapewni po wcześniejszym poinformowaniu w formularzu zgłoszeniowym, dostępność Szkolenia zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 1. W przypadku Szkoleń on-line, Uczestnik takiego Szkolenia otrzymuje link i hasło dostępu do danego Szkolenia na Platformie za pośrednictwem wiadomości potwierdzającej udział w szkoleniu wysłanej przez koordynatora Szkolenia po zakończeniu rekrutacji. 

 1. Uczestnictwo w Szkoleniu on-line wymaga spełnienia warunków technicznych określonych w §5 Regulaminu oraz wejścia Uczestnika o określonej godzinie do wirtualnej klasy na Platformie. 

 1. Uczestnik biorący udział w Szkoleniu on-line zobowiązany jest do aktywnego uczestniczenia w Szkoleniu – za pośrednictwem włączenia kamerki i np. zabierania głosu, zadawania pytań, pracy w grupach itp. 

§5. WARUNKI TECHNICZNE UDZIAŁU W SZKOLENIACH ON-LINE 

 1. Do korzystania ze Szkoleń on-line za pośrednictwem Platformy, w tym uczestnictwa w nich, niezbędne jest posiadanie dostępu do internetu oraz komputera/tabletu/telefonu komórkowego, umożliwiających prawidłowe wyświetlanie zawartości Platformy. NCK dopełni należytej staranności, aby Platforma wyświetlała się poprawnie na wszystkich wymienionych urządzeniach oraz aby korzystając z tych urządzeń Uczestnicy mogli bez niedogodności korzystać z zasobów Platformy. 

 1. Do korzystania z Szkoleń on-line, niezbędne jest spełnienie następujących wymogów technicznych: 
  1) dostęp do komputera podłączonego do sieci internetowej, wyposażonego w głośniki lub możliwość podpięcia słuchawek, mikrofon i kamerę, 
  2) zainstalowanie system Windows 7 lub nowszego, 
  3) zainstalowanie przeglądarki Microsoft Edge, Mozilla Firefox 75 lub wyższa, lub Google Chrome. 
  4) NCK nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości zasobów Platformy, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Uczestnika, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu. 

 2. NCK gwarantuje, iż korzystanie z zasobów Platformy NIE POWODUJE po stronie Uczestnika instalacji jakiegokolwiek oprogramowania bez jego wiedzy i zgody. Do korzystania z zasobów Platformy NIE JEST wymagane instalowanie oprogramowania dedykowanego, z wyłączeniem oprogramowania wskazanego w ust. 2 powyżej. 

 1. NCK dopełni wszelkiej należytej staranności, aby korzystanie z Platformy przebiegało bez zakłóceń, a Platforma działała bez usterek i niedogodności dla Uczestników. NCK zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu Platformy, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych.  

 1. Uczestnik, który na skutek usterek po stronie Platformy nie ma możliwości korzystania z niej, w miarę możliwości zgłasza ten fakt NCK za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie (dane teleadresowe w zakładce "Kontakt"). NCK niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Platformy. Postanowienia §8 ust. 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 

§ 6 KOSZT SZKOLEŃ 
 1. Za udział w szkoleniach Organizator pobiera opłatę o wysokości podanej w informacji - ofercie konkretnego szkolenia. 

 1. Uczestnicy szkoleń pokrywają koszty podróży do miejsca szkolenia lub miejsca zbiórki we własnym zakresie. 

 1. W przypadku, gdy Organizator zapewnia transport z miejsca zbiórki do ośrodka szkoleniowego, należy na miejsce zbiórki zjawić się punktualnie o godzinie określonej w informacji wysyłanej do Uczestników przed szkoleniem. W przypadku spóźnienia, Uczestnik winien niezwłocznie poinformować o tym koordynatora szkolenia i dotrzeć na miejsce szkolenia samodzielnie na własny koszt. 

 1. W przypadku finansowania uczestnictwa danego Uczestnika w szkoleniu ze środków publicznych (w związku z usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego) opłata za szkolenie zwolniona jest z obowiązku uiszczania podatku VAT. W celu uzyskania zwolnienia, Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia odpowiedniego oświadczenia w Formularzu  Zgłoszeniowym, o którym mowa  
  w  § 3  ust. 9 i 10. 

§ 7  REZYGNACJA Z UDZIAŁU W SZKOLENIU 
 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w szkoleniu w dowolnym momencie. W takim wypadku winien o tym poinformować Koordynatora pocztą elektroniczną. 

 1. W przypadku rezygnacji ze szkolenia,  Uczestnik ma prawo przedstawić Organizatorowi osobę ze swojej instytucji, która mogłaby uczestniczyć w szkoleniu na jego miejsce. 

 1. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia, w terminie do 5 dni roboczych do rozpoczęcia szkolenia całość wniesionej opłaty za szkolenie. 

 1. W przypadku rezygnacji pomiędzy 5 dniami roboczymi przed a 24 godz. przed datą rozpoczęcia Szkolenia  Organizator zwróci 50% wniesionej opłaty. 

§ 8 ODWOŁANIE I ZMIANA TERMINU SZKOLENIA 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia. 

 1. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Uczestnikowi przysługuje zwrot kosztów szkolenia lub, o ile istnieje taka możliwość, udział w szkoleniu w innym terminie. 

 1. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów związanych z podróżą do miejsca szkolenia. 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w ramowym programie szkolenia. 

 1. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany koordynatora i prowadzących szkolenie. 

 1. W przypadkach określonych w ust. 4 i 5 powyżej, Organizator niezwłocznie powiadomi Uczestnika o zaistniałej zmianie drogą e-mailową lub telefoniczną. 

§ 9 ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA 
 1. Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

 1. W przypadku Szkolenia on-line, do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia przez Uczestnika, niezbędne jest spełnienie wymogów określonych w §4 ust. 12 Regulaminu. 

 1. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, w szczególności, gdy uczestnik narusza postanowienia §4 ust. 2 Regulaminu. 

§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgłaszając się do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez NCK, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych – w tym zasady i podstawy prawne przetwarzania – zawarte zostały w formularzu zgłoszeniowym. 

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 1. Nadesłanie zgłoszenia do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez NCK jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w trakcie trwania rekrutacji na szkolenia oraz w trakcie szkoleń. W takim wypadku oprócz publikacji nowego brzmienia Regulaminu na stronie www.kadrakultury.nck.pl, Organizator prześle zmieniony Regulamin Uczestnikom którzy dokonali zgłoszenia na dane szkolenia oraz Uczestników szkoleń.