Regulamin szkoleń 2018

Regulamin szkoleń organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury w 2018 roku

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Organizatorze –  należy przez to rozumieć Narodowe Centrum Kultury (NCK) z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13, 01-231, wpisane do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 71/2006, NIP: 525-235-83-53;

Szkoleniach – należy przez to rozumieć projekty i działania realizowane pod wspólną marką „Kadra Kultury” – w tym m.in. warsztaty, wizyty studyjne, szkolenia stacjonarne, seminaria, konferencje spotkania eksperckie; 

Koordynatorze należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Organizatora do opieki
nad szkoleniem;

Uczestniku należy przez to rozumieć każdą osobę zainteresowaną tematem danego szkolenia, która jednocześnie odpowiada profilowi adresata danego szkolenia, w tym: osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, pracowników lub współpracowników organizacji pozarządowych, firm prywatnych lub instytucji publicznych.

§ 1 OFERTA SZKOLENIOWA

 1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo podanych pod adresem: www.kadrakultury.nck.pl
 2. Oferta danego szkolenia zawiera najważniejsze informacje, w szczególności o: temacie, terminie i miejscu szkolenia, adresatach, programie, rekrutacji i kosztach.
 3. Oferta zawiera szczegółową informację na temat tego, co obejmuje cena szkolenia.

§ 2 ZGŁOSZENIE i ZOBOWIĄZANIE DO UCZESTNICTWA

 1. Rekrutacja Uczestników prowadzona jest za pomocą ankiety elektronicznej, której formę określa Organizator.
 2. Uczestnik delegowany na szkolenie przez pracodawcę lub inny podmiot, poza uzupełnieniem ankiety elektronicznej, zobowiązany jest do dostarczenia skanu podpisanego Formularza Zgłoszeniowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, najpóźniej w dniu zakończenia rekrutacji podanym w ogłoszeniu o szkoleniu.
 3. Uczestnik, po otrzymaniu od Koordynatora informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie, zobowiązany jest do dostarczenia oryginału podpisanego formularza zgłoszeniowego pocztą na adres: Dział Księgowości NCK, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa z dopiskiem „oświadczenie Kadra Kultury”, najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia.                                   
 4. Rekrutacja Uczestników prowadzona jest przez Dział Szkoleń i Profesjonalizacji NCK.
 5. Organizator może:
  1) poprosić, by pracodawca lub inny podmiot delegujący Uczestnika na  szkolenie wyznaczyła tylko jednego przedstawiciela – np. w przypadku dużego zainteresowania danym szkoleniem,
  2) podać dodatkowe kryteria naboru na szkolenie związane z profilem adresatów szkolenia.
 6. Najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator prześle do zakwalifikowanych Uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
 7. Organizator przyjmuje, że podane w formularzach zgłoszeniowych informacje są prawdziwe i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.
 8. W przypadku szkoleń odpłatnych, warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie opłaty, którą należy uiścić na konto wskazane w opisie danego szkolenia. Opłaty należy dokonać najwcześniej po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie, ale nie później niż w terminie określonym w wiadomości potwierdzającej udział w szkoleniu wysłanej przez koordynatora szkolenia po zakończeniu rekrutacji.
 9. Uczestnik dokonując opłaty zobowiązuje się do udziału w szkoleniu.
 10.  W przypadku szkoleń bezpłatnych, Organizator wskazuje właściwą formę potwierdzenia zobowiązania do udziału w szkoleniu.  

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnictwo w szkoleniach jest dobrowolne.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do:
  1) podpisania list obecności w trakcie szkolenia,
  2) uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć w trakcie szkolenia,
  3) aktywnego udziału w szkoleniu, punktualnego przychodzenia na zajęcia,
  4) przestrzegania powszechnie przyjętych  zasad współżycia społecznego,
  5) niespożywania alkoholu i wszelkich innych środków odurzających oraz do niewprawiania się w stan nietrzeźwości lub odurzenia w jakikolwiek inny sposób w czasie trwania zajęć merytorycznych określonych w programie szkolenia,
  6) informowania koordynatora szkolenia o wszelkich nieprawidłowościach, w szczególności związanych z bezpieczeństwem  Uczestników,
  7) przestrzegania przepisów BHP podczas całego szkolenia, w tym w trakcie wyjazdów organizowanych przez  Organizatora,
  8) przestrzegania regulaminów wewnętrznych obiektów, w których będą się odbywały szkolenia.
 3. W razie wyrządzenia szkód przez któregokolwiek z Uczestników, Organizator ma prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.
 4. Uczestnik, który w czasie zajęć merytorycznych określonych w programie szkolenia spożywa alkohol lub jakikolwiek inny środek odurzający bądź wprawia się w stan nietrzeźwości lub odurzenia w jakikolwiek inny sposób lub zachowuje się w sposób rażąco naruszający zasady współżycia społecznego, w szczególności zaś taki, który utrudnia lub uniemożliwia prowadzenie szkolenia:
  1) może nie otrzymać zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, nawet gdy uczestniczył we wszystkich zajęciach;
  2) może podlegać wykluczeniu przez Organizatora z uczestnictwa w szkoleniu oraz zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości 500 zł, w takim wypadku Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń finansowych w stosunku do Organizatora. Organizacja lub instytucja, z której pochodzi Uczestnik, zostanie poinformowana o rezygnacji Uczestnika oraz jej przyczynie;
 5. W przypadku szkoleń trwających dłużej niż jeden dzień, Organizator może zapewnić nocleg na czas trwania szkolenia, za dodatkową odpłatnością. Uczestnik akceptuje, że standard zakwaterowania zapewniany przez Organizatora to pokoje dwuosobowe, a w uzasadnionych przypadkach wieloosobowe.

§ 4 KOSZT SZKOLEŃ

 1. Za udział w szkoleniach Organizator pobiera opłatę zgodną z informacją umieszczoną w ofercie konkretnego szkolenia.
 2. Uczestnicy szkoleń pokrywają koszty podróży do miejsca szkolenia lub miejsca zbiórki.
 3. W przypadku, gdy Organizator zapewnia transport z miejsca zbiórki do ośrodka szkoleniowego, należy na miejsce zbiórki zjawić się punktualnie o godzinie określonej w informacji wysyłanej
  do Uczestników przed szkoleniem. W przypadku spóźnienia, Uczestnik winien niezwłocznie poinformować o tym koordynatora szkolenia i dotrzeć na miejsce szkolenia samodzielnie na własny koszt.
 4. W przypadku finansowania uczestnictwa danego Uczestnika w szkoleniu ze środków publicznych (w związku z usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego) opłata za szkolenie zwolniona jest z obowiązku uiszczania podatku VAT. W celu uzyskania zwolnienia, Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia odpowiedniego oświadczenia w Formularzu  Zgłoszeniowym, o którym mowa w  § 2  ust. 2 i 3.

§ 5  REZYGNACJA Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w szkoleniu. W takim wypadku winien o tym poinformować Koordynatora pocztą elektroniczną.
 2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia,  Uczestnik ma prawo przedstawić Organizatorowi osobę ze swojej instytucji, która mogłaby uczestniczyć w szkoleniu na jego miejsce.
 3. W przypadku rezygnacji ze szkolenia, w terminie do 5 dni roboczych do rozpoczęcia szkolenia całość wniesionej opłaty za szkolenie.
 4. W przypadku rezygnacji pomiędzy 5 dniami roboczymi przed a 24 godz. przed datą rozpoczęcia szkolenia  Organizator zwróci 50% wniesionej opłaty.

§ 6 ODWOŁANIE I ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.
 2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Uczestnikowi przysługuje zwrot kosztów szkolenia lub, o ile istnieje taka możliwość, udział w szkoleniu w innym terminie.
 3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów związanych z podróżą do miejsca szkolenia.

§ 7 ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA

 1. Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, w szczególności, gdy uczestnik narusza postanowienia §3 ust. 2 Regulaminu.

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgłoszenie do uczestnictwa w Szkoleniach wiąże się z koniecznością wyrażenia przez Uczestników zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w zgłoszeniu, przez Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa, zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 z późniejszymi zmianami) w celu przeprowadzenia rekrutacji na Szkolenia oraz realizacji Szkoleń. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez Uczestników dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja ww. celu, tj. przeprowadzenie rekrutacji na Szkolenia oraz realizacji Szkoleń.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w ramowym programie szkolenia.
 2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany koordynatora i prowadzących szkolenie.

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Materiały do pobrania
Formularz