Realizacja reportażu wideo z realizacji projektu „Mural niepodległościowy NCK”

Data publikacji: 06.11.2018
2 minuty

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację reportażu wideo z realizacji projektu edukacyjnego pod roboczym tytułem „Mural niepodległościowy NCK” Działu Komunikacji i Promocji Narodowego Centrum Kultury.

 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja reportażu wideo z realizacji projektu edukacyjnego pod roboczym tytułem „Mural niepodległościowy NCK” Działu Komunikacji i Promocji Narodowego Centrum Kultury, których szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1.
 2. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.
 3. Termin realizacji zamówienia: 7-13 listopada 2018 r.
 4. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia faktury za wykonaną usługę przez Wykonawcę.
 5. Formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 2) powinien zawierać:
  - datę sporządzenia,
  - zawierać adres Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
  - czytelny podpis Wykonawcy,
  - portfolio w formie linków do trzech realizacji.
 6. Oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres achrzanowska@nck.pl, do dnia 7.11.2018 r., do godz. 12:00
 7. Ocena ofert zgodnie z kryterium cena – 40, doświadczenie w obsłudze podobnych wydarzeń, oceniane na podstawie przedstawionego portfolio – 60.
 8. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną.
 9. Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Chrzanowska: achrzanowska@nck.pl, 22 21 00 172, godz. 09:00 – 15:00