Realizacja i postprodukcja materiałów video z wydarzeń w ramach programu EtnoPolska

Data publikacji: 05.11.2018
1 minuta

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację i postprodukcję materiałów video z wydarzeń organizowanych w ramach programu EtnoPolska.

 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja i postprodukcja materiałów video z wydarzeń organizowanych w ramach programu EtnoPolska, którego szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1.
 2. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.
 3.  Zamawiający po zleceniu usługi odbierze zamówienie przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.
 4. Termin realizacji zamówienia: 10.11.2018 – 26.11.2018 r.
 5. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia faktury za wykonaną usługę przez Wykonawcę.
 6. Formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 2) powinien zawierać:
  – datę sporządzenia,
  – zawierać adres Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
  – czytelny podpis Wykonawcy.
 7. Oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mkusmierczyk@nck.pl, do dnia 07.11.2018 r., do godz. 12:00
 8. Ocena ofert zgodnie z kryterium cena – 100.
 9. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną.
 10. Dodatkowe informacje: Marcel Kuśmierczyk, tel. 22 210 01 77, mkusmierczyk@nck.pl, godz. 09:00-15:00