Realizacja badania terenowego

Data publikacji: 02.10.2018
3 minuty

Przedmiotem zamówienia jest realizacja badania terenowego w ramach przygotowań do kompleksowego badania domów kultury w Polsce, którego szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1.

 • Cena oferty powinna obejmować
  • całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia,
 • Termin realizacji zamówienia: 8 tygodni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 7 grudnia 2018 r.
 • Kryterium wyboru ofert:
  • cena – 70
  • plan pracy (harmonogram działań) uwzględniający wszystkie etapy prac - 10
  • kryteria uwzględnione przy doborze próby – 10
  • doświadczenie w realizacji podobnych projektów – 10

W przypadku kryterium „cena” maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta najkorzystniejsza (najtańsza). Pozostałe oferty otrzymają punkty proporcjonalnie do różnicy jaka będzie je dzieliła od oferty najkorzystniejszej.

W przypadku kryterium „plan pracy” brane będzie pod uwagę, czy harmonogram jest realistyczny, zgodny z terminami przesłanymi przez NCK, czy uwzględnia wszystkie elementy projektu badawczego.

W przypadku kryterium „kryteria uwzględnione przy doborze próby” brana będzie pod uwagę liczba wymiarów różnicujących domy kultury, które znajdą się w próbie.

W przypadku kryterium „doświadczenie w realizacji podobnych projektów” brana będzie pod uwagę liczba i skala zrealizowanych podobnych badań.

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowania na stronie nck.pl/bip. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 • Termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia faktury za wykonaną usługę przez Wykonawcę.
 • Oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  tkukolowicz@nck.pl, do dnia 08.10.2018 r., do godz. 10:00
 • Osoba upoważniona do kontaktów: Tomasz Kukołowicz, tel. 22 21 00 186, tkukolowicz@nck.pl, pn.-pt. w godz. 09:00-16:30.

Zamówienie realizowane jest zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. e ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 28 stycznia 2004 r. (ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) oraz z zachowaniem § 6 Regulaminu realizacji zamówień publicznych udzielanych bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w Narodowym Centrum Kultury.