Obsługa fotograficzna wydarzeń NCK

Data publikacji: 03.12.2018
2 minuty

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na obsługę fotograficzną następujących wydarzeń: „Spotkanie operatorów programu Bardzo Młoda Kultura”, zdjęcie mikołajkowe pracowników Narodowego Centrum Kultury, spotkanie świąteczne Narodowego Centrum Kultury, Gala Konkursu „Do hymnu”.

Przedmiotem zamówienia jest obsługa fotograficzna wydarzeń, których szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1.

Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.

Termin realizacji zamówienia: 6 grudnia, 15 grudnia, 18 grudnia, 19 grudnia 2018 r.

Termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia faktury za wykonaną usługę przez Wykonawcę.

Opis sposobu przygotowania oferty. Formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 2) powinien zawierać:

  • datę sporządzenia,
  • adres Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
  • czytelny podpis Wykonawcy.

Miejsce i termin składania ofert:
oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres jhaberek@nck.pl, do dnia 04.12.2018 r., do godz. 15:00.

Ocena ofert zgodnie z kryterium:

  • cena – 40,
  • doświadczenie w obsłudze podobnych wydarzeń – 60.
    Obsługa podobnych wydarzeń zostanie oceniona na podstawie portfolio. (Portfolio w formie linków do trzech realizacji fotograficznych.)

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną.

Dodatkowe informacje:
Joanna Haberek, tel. 22 21 00 132, jhaberek@nck.pl, godz. 09:00-15:00