Dostawa sprzętu IT

Data publikacji: 10.12.2018
1 minuta

Narodowe Centrum Kultury (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu IT.

Szczegółowy opis zawarty jest w Formularzu oferty.

Termin realizacji zamówienia: 17.12.2018 r.

Termin płatności: 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Ofertę należy przygotować na Formularzu oferty.

Miejsce i termin składania ofert: oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kdutkiewicz@nck.pl, w terminie do 12.12.2018 r.

Ocena ofert zgodnie z kryterium: cena – 100%.

Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu: Klaudiusz Dutkiewicz, tel. 22 2 100 187, kdutkiewicz@nck.pl, godz. 09:00-15:00.

Materiały do pobrania
FORMULARZ OFERTY - sprzęt IT