Badanie ewaluacyjne portalu Audycje Kulturalne

Data publikacji: 10.10.2018
3 minuty

Przedmiotem zamówienia jest badanie ewaluacyjne portalu Audycje Kulturalne, którego szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1.

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury
Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 • Cena oferty powinna obejmować
  • całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia,
 • Termin realizacji zamówienia: do 7 grudnia 2018
 • Kryterium wyboru ofert:
  • cena – 60
  • plan pracy (harmonogram działań) uwzględniający wszystkie etapy prac – 10
  • sposób rekrutacji respondentów do FGI - 10
  • doświadczenie w realizacji podobnych projektów – 20

W przypadku kryterium „cena” maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta najkorzystniejsza (najtańsza). Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: (Cmin : Cb) × 60 pkt, gdzie: Cmin - cena oferty minimalnej, Cb - cena oferty badanej, cena musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia.

W przypadku kryterium „plan pracy” brane będzie pod uwagę, czy harmonogram jest realistyczny, zgodny z terminami określonymi przez NCK, czy uwzględnia wszystkie elementy projektu.

W przypadku kryterium „sposób rekrutacji respondentów” brane będzie pod uwagę na ile sposób rekrutacji i zaproponowane kryteria rekrutacyjne pozwolą na zgromadzenie uczestników zogniskowanych wywiadów grupowych reprezentujących opinie różnych grup użytkowników witryny Audycje Kulturalne.

W przypadku kryterium „doświadczenie w realizacji podobnych projektów” brana będzie pod uwagę liczba oraz stopień podobieństwa zrealizowanych projektów ewaluacyjnych.

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie nck.pl/bip. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 • Termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia faktury za wykonaną usługę przez Wykonawcę.
 • Oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  tkukolowicz@nck.pl, do dnia 16.10.2018 r.,
 • Osoba upoważniona do kontaktów: Tomasz Kukołowicz, tel. 22 21 00 186, tkukolowicz@nck.pl, pn.-pt. w godz. 09:00-16:30. Jowita Rojek, jrojek@nck.pl,
  tel. 22 21 00 165, pn.-pt. w godz. 11:00-16:00.

Zamówienie realizowane jest z zachowaniem § 6 Regulaminu realizacji zamówień publicznych udzielanych bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w Narodowym Centrum Kultury.