Udzielenie wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020 w zakresie merytorycznej i organizacyjnej realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców oraz wsp

Data publikacji: 26.11.2019
Autor: bserwatka
Średni czas czytania 13 minut
drukuj

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 

poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843)

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów:  Pan Michał Rydzewski, tel. 22 21 00 156, e-mail: mrydzewski@nck.pl oraz Pani Anna Pasznik, tel. 22 21 00 130, e-mail apasznik@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00; w sprawach formalnych: Pani Dorota Wysocka, tel. 22 2 100 120, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00 oraz Pani Barbara Serwatka, tel. 22  21 00 154, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Opis przedmiotu zamówienia: udzielenie wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020 w zakresie merytorycznej i organizacyjnej realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców oraz wspieraniu oddolnych inicjatyw kulturotwórczych dla Narodowego Centrum Kultury

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72224000-1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 upzp.

Zamawiający nie przewiduje aukcji  elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

W postępowaniu nie będzie żądane wadium.

W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W postępowaniu nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od dnia podpisania umowy do 11 grudnia 2020 roku.

                              

Wymagania od Wykonawców:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 pkt 12-23,
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  2.1. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: posiadają wiedzę i doświadczenie polegające na należytym wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 1usługi doradczej i 1 usługi szkoleniowej z zakresu: integracji lub budowania zespołu działającego w obszarze kultury, zarządzania kulturą lub zarządzania projektem społecznym lub kulturalnym (w tym przeprowadzenie diagnozy społecznej lub ewaluacji projektu), komunikacji lub promocji w kulturze, metodologii prowadzenia szkoleń lub kształcenia umiejętności trenerskich – w obszarze społecznym lub kultury, na kwotę co najmniej 200 000,00 zł brutto każda, (przez jedną usługę Zamawiający rozumie świadczenie ww. wskazanych usług w ramach jednej umowy).
  1. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: dysponują:
   1. co najmniej 2 koordynatorami posiadającymi:
    1. minimum 3-letnie doświadczenie w koordynacji projektów społecznych lub kulturalnych zarówno we współpracy z samorządowymi instytucjami kultury, jak i organizacjami pozarządowymi,
    2. wykształcenie na poziomie wyższym magisterskim;
   2. co najmniej 2 maksymalnie 4 trenerami posiadającymi:
    1. minimum 3-letnie doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń zgodnie tematycznie z § 3 ust. I pkt. 2. ppkt. 2.2. SIWZ
    2. wykształcenie na poziomie wyższym magisterskim.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na zasobach, którego polega Wykonawca nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

 • zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 • zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, których żądał Zamawiający.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

 1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 upzp (załącznik nr 2 do SIWZ),
 2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 upzp (załącznik nr 3 do SIWZ),
 3. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ) składane w terminie, o którym mowa w § 2 pkt 3 SIWZ.
 4. wykaz usług (załącznik nr 6 do SIWZ), o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.1 SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającym ich należyte wykonanie.
 5. wykaz osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.2 SIWZ (załącznik nr 7 do SIWZ),

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, stanowiących załączniki oferty, oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, złożonych przez Wykonawcę. Ocena będzie dokonana metodą: spełnia – nie spełnia.

Kryteria oceny ofert:

Oznaczenie kryterium

Kryterium

Liczba punktów

C.

 1. Cena za realizację całości usługi

0-30

K.

  2. Ocena koncepcji programowej realizacji zamówienia, w tym:

0-60

 

2.1. Opis sposobu przeprowadzenia naboru animatorów zawierający niezbędne elementy opisane w §3 ust. części I.1. SIWZ, wraz z koncepcją dotarcia do potencjalnych kandydatów zawierający:

 • przedstawienie sposobu rekrutacji (0-2 pkt)
 • przedstawienie sposobu weryfikacji (0-2 pkt)
 • przedstawienie sposobu wyłonienia kandydatów (0-2 pkt)
 • określenie grupy docelowej (0-2 pkt)
 • koncepcję dotarcia do potencjalnych kandydatów (0-2 pkt)

0-10

2.2. Zakres i metodologia spotkań wprowadzających dla animatorów i przedstawicieli beneficjentów

0-35

 

 2.2.1. Ocena programu spotkań wprowadzających pod kątem jego spójności z zadaniami, które realizować będą animatorzy i beneficjenci programu, zgodnie z  Załącznikiem nr 8 do SIWZ  (0-30 pkt):

 • użyteczność wiedzy nabytej podczas spotkania (0-5 pkt)
 • aktywne metody moderowania spotkania (0-5 pkt)
 • różnorodność metod prowadzenia spotkania (np. warsztaty, wykłady, konwersatoria) (0-5 pkt)
 • kompletność i profesjonalizm materiałów na spotkania, uwzględniających aktualną wiedzę w danej dziedzinie (0-5 pkt)
 • wykorzystanie najnowszych metod szkoleniowych (0-5 pkt)
 • uwzględnienie w programie spotkań tematów wynikających bezpośrednio z Załącznika nr 8 do SIWZ (0-5)

 

2.2.2. Ocena zaproponowanej ankiety ewaluacyjnej, zawierającej ocenę materiałów, trenera, zakresu tematycznego, organizacji spotkań (0-5 pkt)

 

2.3. Plan (zawierający opis i harmonogram) realizacji organizacji i opieki nad pracą animatorów z 50 beneficjentami programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019 oraz wykorzystanie i jakość zastosowanych narzędzi (platforma wymiany wiedzy i doświadczeń, wykorzystanie narzędzi internetowych itp.):

 • plan (zawierający opis i harmonogram) realizacji organizacji i opieki, w tym spójność planu z opisem programu z Załącznika nr 8 do SIWZ (0-10)
 • platforma wymiany wiedzy i doświadczeń (0-3 pkt)
 • wykorzystanie narzędzi internetowych (0-2 pkt)

0-15

D.

 3. Ocena zaproponowanych dodatkowych działań sieciujących

 • opis zaangażowania w dodatkowe działania sieciujące przedstawicieli beneficjentów programu i animatorów (0-5)
 • użycie w działaniach sieciujących metod aktywizujących ich uczestników i odbiorców (0-5)

0-10

RAZEM

do 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin i miejsce składania ofert: do godziny 10:00 w dniu 04.12.2019 r., Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa, recepcja.

Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:

 1. w siedzibie Zamawiającego,
 2. na stronie internetowej Zamawiającego: http://nck.pl/bip/zamowienia-publiczne

 

Data wywieszenia: 26.11.2019 r.

 

Zastępca Dyrektora

Narodowego Centrum Kultury

 

Marzena Strąk