Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze oraz rezerwacji miejsc hotelowych i noclegowych na potrzeby NCK

Data publikacji: 20.01.2020
Autor: akazimierczak
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843)

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów: Pani Anna Kazimierczak, tel. 22 2 100 124, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00; w sprawach formalnych: Pani Dorota Wysocka, tel. 22 2 100 120, przetargi@nck.pl,  godz. 09:00 – 15:00 oraz Pani Anna Kazimierczak, tel. 22 2 100 124, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Opis przedmiotu zamówienia: świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze oraz rezerwacji miejsc hotelowych i noclegowych na potrzeby NCK

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63500000-4 usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej, 63510000-7 usługi biur podróży i podobne

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 upzp.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

W postępowaniu nie będzie żądane wadium.

W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W postępowaniu nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r.

 

Wymagania od Wykonawców:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 upzp.
  2. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych

 

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

  1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 upzp (załącznik nr 2 do SIWZ),
  2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SIWZ)
  3. aktualny dokument potwierdzający wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, prowadzonego przez marszałka województwa właściwego dla siedziby Wykonawcy

 

Kryteria oceny ofert:

Lp.

Kryterium

Znaczenie

1.

Cena opłat transakcyjnych (Ct) będąca sumą ceny za opłatę transakcyjną za wystawienie jednego biletu lotniczego krajowego (Ctk), ceny za opłatę transakcyjną za wystawienie jednego biletu lotniczego zagranicznego (Ctz), ceny za opłatę transakcyjną za rezerwację i zakup jednego miejsca hotelowego na terenie Polski (Chp),  ceny za opłatę transakcyjną za rezerwację i zakup jednego miejsca hotelowego za granicą Polski (Chz)

60

2.

Wysokość upustu określonego w % od ceny jednego miejsca noclegowego, jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu przy sprzedaży miejsca noclegowego (Uh)

40

RAZEM

100

 

Termin i miejsce składania ofert: do godziny 11:00 w dniu 28.01.2020 r., Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa, recepcja. Oferta winna być sporządzona w języku polskim.

 

Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

 

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:

  1. w siedzibie Zamawiającego,
  2. na stronie internetowej Zamawiającego: http://nck.pl/bip/zamowienia-publiczne

 

Data wywieszenia: 20.01.2020 r.

 

Dyrektor

Narodowego Centrum Kultury

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW