Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze oraz rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych i noclegowych na potrzeby Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE

Data publikacji: 06.06.2018
Autor: awoznicka
5 minut

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.)

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów: Pani Monika Derenda, tel. 22 209 80 79, mderenda@nck.pl godz. 09:00 – 15:00;  w sprawach formalnych: Pani Dorota Wysocka, tel. 22 2 100 120, przetargi@nck.pl,  godz. 09:00 – 15:00 oraz Pani Agnieszka Woźnicka, tel. 22 2 100 123, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Opis przedmiotu zamówienia: świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze oraz rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych na potrzeby Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63500000-4 usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej, 63510000-7 usługi biur podróży i podobne

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 upzp.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

W postępowaniu nie będzie żądane wadium.

W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W postępowaniu nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od dnia  podpisania umowy do 31.12.2018 r.  (termin realizacji festiwalu: 23.11.2018 – 01.12.2018 r.)

 

Wymagania od Wykonawców:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. nie podlegają wykluczeniu
  2. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

  1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 upzp (załącznik nr 2 do SIWZ),
  2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SIWZ)
  3. aktualny dokument potwierdzający wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, prowadzonego przez marszałka województwa właściwego dla siedziby Wykonawcy

 

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę stanowiących załączniki oferty oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, złożonych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Ocena będzie dokonana metodą: spełnia – nie spełnia.

 

Kryteria oceny ofert:

Lp.

Kryterium

Znaczenie

1.

Cena opłat transakcyjnych (Ct) będąca sumą ceny za opłatę transakcyjną za wystawienie jednego biletu lotniczego krajowego (Ctk), ceny za opłatę transakcyjną za wystawienie jednego biletu lotniczego zagranicznego (Ctz), ceny za opłatę transakcyjną za rezerwację i zakup jednego miejsca hotelowego na terenie Polski (Chp),  ceny za opłatę transakcyjną za rezerwację i zakup jednego miejsca hotelowego za granicą Polski (Chz)

60

2.

Wysokość upustu określonego w % od ceny jednego miejsca hotelowego, jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu przy sprzedaży miejsca hotelowego (Uh)

40

RAZEM

100

 

Termin i miejsce składania ofert: do godziny 10:00 w dniu 14.06.2018 r., Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa, recepcja. Oferta winna być sporządzona w języku polskim.

 

Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

 

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:

  1. w siedzibie Zamawiającego,
  2. na stronie internetowej Zamawiającego: http://nck.pl/bip/zamowienia-publiczne

 

Data wywieszenia: 06.06.2018 r.

Zastępca Dyrektora

Narodowego centrum Kultury

 

Edward Chudzik