Świadczenie usług cateringowych na potrzeby NCK w 2020 roku

Data publikacji: 20.01.2020
Autor: awoźnicka
Średni czas czytania 42 minut
drukuj

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów: Pani Agnieszka Woźnicka, tel. 22 2 100 123, awoznicka@nck.pl, Pani Dorota Wysocka, tel. 22 2 100 120, przetargi@nck.pl, godz. 09:00–15:00.

 

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług cateringowych na potrzeby NCK w 2020 roku

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków

55310000-3 Restauracyjne usługi kelnerskie dla ograniczonej grupy klientów

 

Termin wykonania: 31.12.2020 r.

I. Opis sposobu przygotowywania oferty

1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do ogłoszenia dla Wykonawców i zgodnie z wymaganiami niniejszego Ogłoszenia oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (konsorcjum), pod warunkiem, że Wykonawcy spełnią następujące wymagania:

4.1. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie obowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.

4.2. Wykonawcy występujący jako konsorcjum muszą ustanowić pełnomocnika (wyznaczyć lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  Wraz z ofertą Wykonawca musi dołączyć  stosowne pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie) określające zakres umocowania.

4.3. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, może zażądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

4.4. W odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych (każdy wykonawca składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej).

4.5. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą wykazać łącznie.

4.6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

4.7. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres wykonawcy w przypadku składania oferty przez konsorcjum  należy wpisać dane dotyczące wszystkich członków konsorcjum (a nie tylko pełnomocnika konsorcjum), natomiast w przypadku spółki cywilnej dane wszystkich wspólników oraz nazwę, siedzibę i adres spółki.

5. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do Ogłoszenia i Istotnych Postanowień Umowy, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści.

6. Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści.

7. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być zaparafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być zaparafowane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

8. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o łącznej liczbie stron oferty wraz z liczbą i wykazem załączników do oferty.

9. Ofertę należy złożyć w formie oryginału. Pozostałe dokumenty z wyłączeniem pełnomocnictwa do złożenia oferty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

10. O ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo do jej podpisania w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.

11. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy wraz z numerami telefonów kontaktowych oraz zaadresowane na następujący adres Zamawiającego:

Narodowe Centrum Kultury

ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

oraz opisane:

„Oferta na świadczenie usług cateringowych na potrzeby NCK w 2020 roku

Nie otwierać przed godz. 10:30 dnia 28.01.2020 r.”

12. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane tak jak oferta, ale opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA lub odpowiednio WYCOFANIE OFERTY. Oświadczenie obowiązany jest podpisać Wykonawca lub osobą umocowana do jego reprezentacji

13. Niespełnienie wymagań określonych w pkt 5, 7, 8, 9, 12 nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z nie zachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

14. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania, z uwzględnieniem przepisu art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

15.Kompletna oferta powinna zawierać:

15.1. prawidłowo wypełniony formularz oferty (załącznik nr 2 do Ogłoszenia),

15.2. pełnomocnictwo (o ile zostało udzielone),

15.3. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 upzp (załącznik nr 3 do Ogłoszenia),

15.4. podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 2 upzp (załącznik nr 4 do Ogłoszenia),

15.5. wykaz usług, o których mowa w ust. II ppkt. 1.2. poniżej (załącznik nr 6 do Ogłoszenia) wraz dokumentami poświadczającymi należyte wykonanie zamówienia,

15.6. próbkę dania – 3 porcje każda o wadze min. 50 gr (szczegóły opisane w ust. 1 pkt 16 Ogłoszenia)

15.7. listę składników spożywczych użytych do produkcji próbki dania (nazwy produktów np. mąka, jaja bez użycia nazw producentów i innych znaków zastrzeżonych) stanowiącą załącznik nr 8 do Ogłoszenia.

16. Wykonawcy w dniu złożenia ofert zobowiązani są zaprezentować próbkę dania wg poniższych wytycznych:

16.1. Wykonawca dostarczy 3 porcje próbki dania: sernik nowojorski (waga: min. 50 gr każda z porcji),

16.2. trzy porcje próbki dania zostaną podane na osobnych talerzykach wraz ze sztućcami dla każdego z trzech członków komisji ds. rozstrzygania postępowania na zamówienie społeczne,

16.3. Wykonawcy są odpowiedzialni za samodzielne przygotowanie próbki dania z użyciem zastawy i innych elementów np. serwetek nie sugerujących nazwy Wykonawcy,

16.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów prezentacji próbki dania,

16.5. prezentacja próbki dania zostanie sfotografowana w celach dokumentacyjnych,

16.6. szczegóły dot. prezentowania próbki dania opisane są w ust. VI Ogłoszenia.

II. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy oraz wymagane dokumenty

1. Warunki wymagane od Wykonawców.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 upzp,

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. zrealizowanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 3 usług cateringowych (zrealizowanych jednorazowo) o wartości co najmniej 30 000,00 złotych brutto każda wraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że przedstawiona usługa została wykonana należycie. Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku zamówień sumujących się do wskazanej wartości.

2. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 Ustawy, będzie polegać na zasobach podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z Ofertą:

2.1.  w celu oceny, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, winien przedstawić w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów bądź inny dokument (przedstawione w oryginale), zawierające informacje w zakresie określonym w § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór treści zobowiązania stanowi Załącznik Nr 7 do Ogłoszenia.

2.2.  Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

3.   W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć następujące dokumenty:

3.1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 upzp (załącznik nr 3 do Ogłoszenia).

3.1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1  pkt. 2 upzp (załącznik nr 4 do Ogłoszenia),

3.2. wykaz usług, o których mowa w ust. II ppkt. 1.2 powyżej (załącznik nr 6 do Ogłoszenia) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

4. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, stanowiących załączniki oferty. Ocena będzie dokonana metodą: spełnia – nie spełnia.

III. Kryteria i sposób oceny ofert:

Oznaczenie Kryterium

Opis kryterium

Liczba punktów

C.

Cena za koszyk usług cateringowych

60

P.

Prezentacja i degustacja próbki dania, w tym:

40

P1.

smak próbki dania 

30

P2.

estetyka podania próbki dania

10

Suma

100

1. Kryterium (C): Cena za koszyk usług cateringowych.

1.1. Wykonawca oblicza cenę oferty na realizację przedmiotu zamówienia biorąc pod uwagę wartość netto. Następnie oblicza wysokość podatku VAT i ustala cenę. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

1.2. podczas oceny ofert w tym kryterium oceny stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z najniższą ceną ofertową uzyska maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium Cmin = 60 pkt. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: (Cmin : Cb) × 60 pkt, gdzie: Cmin - cena oferty minimalnej, Cb - cena oferty badanej.

1.3. cena musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia.

1.4. cena musi być wyższa niż 0 i musi być podana w polskich złotych, cyfrowo oraz określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Kryterium (P): Prezentacja i degustacja próbki dania. Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 40 pkt.

2.1. podczas oceny próbki dania każdy z członków komisji ds. rozstrzygania postępowania na zamówienie społeczne przyzna punkty w kryteriach: smak próbki dania, estetyka próbki dania; ostateczną liczbę punktów w każdym z wymienionych kryteriów komisja uzyska przez zsumowanie oceny punktowej wszystkich członków komisji i podzielenie jej przez liczbę członków komisji,

2.2. W Kryterium (P) Prezentacja i degustacja próbki dania brane będą pod uwagę:

2.2.1. kryterium (P1) –  smak próbki dania – Wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 pkt w tym kryterium.

2.2.2 kryterium (P2) – estetyka podania próbki dania – Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt w tym kryterium.

3. Ostateczna ocena (O) stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w obu ww. kryteriach, tj. O = C + P.

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

5. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać dodatkowych pozycji do formularza oferty.

IV. Wymogi dotyczące pracowników

Zamawiający wymaga, aby osoba wykonująca czynności koordynatora usług świadczenia usług cateringowych była i pozostawała zatrudniona przynajmniej przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia, na podstawie umowy o pracę.

1. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności koordynatora świadczenia usług cateringowych.

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

1.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

1.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

2. W trakcie realizacji zamówienia każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej czynności koordynatora świadczenia usług cateringowych w trakcie realizacji zamówienia:

2.1. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

2.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119)  (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności koordynatora świadczenia usług cateringowych, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) - za każdą osobę niezatrudnioną z liczby wykazanych przez Wykonawcę pracowników wykonujących czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności koordynatora świadczenia usług cateringowych.

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

5. Zamawiający zastrzega, że wymogi opisane powyżej znajdują zastosowanie także do dalszych podwykonawców, jeżeli uczestniczą w realizacji Przedmiotu zamówienia.

V. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, o którym mowa w pkt. 1, z zastrzeżeniem że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

VI. Wskazanie miejsca, terminu i innych wytycznych dot. składania ofert

1. Oferty należy złożyć w Narodowym Centrum Kultury, Warszawa, ul. Płocka 13, na recepcji do godziny 10:00 w dniu 28.01.2020 r. pod rygorem nierozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia.

2. Zamawiający może przed terminem składania ofert przedłużyć termin ich składania z inicjatywy własnej lub przychylając się do wniosku podmiotu, który z przyczyn od siebie niezależnych nie jest w stanie złożyć oferty w terminie.

3. Prezentacja próbki dania:

3.1. Wykonawca dostarczy 3 porcje próbki dania do terminu składania ofert tj. godz. 10:00 w dn.  28.01.2020 r. w sali konferencyjnej Zamawiającego przy ul. Płockiej 13 w Warszawie (sala będzie dostępna dla Wykonawców od godz. 09:30 w dniu składania ofert).

3.2. Przed wejściem na salę każdy z Wykonawców otrzyma kopertę z numerem, do której włoży kartkę z zapisaną nazwą Wykonawcy i adresem, zaklei kopertę i po rozłożeniu próbek dania na kolejnym wolnym stoliku (każdy z Wykonawców powinien rozłożyć próbki na osobnym stoliku) pozostawi na nim kopertę.

3.3. Przyporządkowanie numerów do Wykonawców nie będzie znane członkom komisji w chwili oceny próbek dania.

3.4. Numeracja próbek jest niezależna od numeracji ofert.

VII. Wskazanie miejsca, terminu i innych wytycznych dot. otwarcia ofert

 1. Oferty zostaną otwarte w Narodowym Centrum Kultury, Warszawa, ul. Płocka 13, o godzinie 10:30 w dniu 28.01.2020 r.
 2. Komisja dokona degustacji próbki dania po czynności otwarcia ofert. Po degustacji Komisja otworzy koperty i przyporządkuje liczby kopert do Wykonawców.
 3. Wykonawcy mogą być obecni podczas otwarcia ofert oraz przy otworzeniu kopert z nazwami Wykonawców i przyporządkowaniu numerów próbek do nazw Wykonawców, które nastąpi po degustacji.
 4. Degustacja nastąpi niezwłocznie po otworzeniu ofert i potrwa w zależności od liczby próbek, ale nie dłużej niż 30 minut.
 5. Po otwarciu kopert i przyporządkowaniu numerów do próbek Wykonawcy będą mogli zabrać wszystkie elementy jakich użyli do prezentacji próbek dania.

VIII. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert i zgłaszać na piśmie oświadczenia do protokołu.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Podczas otwarcia zostaną ogłoszone nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny ofert.

4. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi i Ogłoszeniem, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami i warunkami zawartymi w Ogłoszeniu i w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do ogłoszenia) przez Komisję podczas niejawnego posiedzenia.

5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne będzie unieważnienie postępowania.

6. Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

7. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym listy składników użytych do produkcji próbki dania stanowiącej załącznik nr 8 do Ogłoszenia.

8. Zamawiający poprawi w ofercie: 

8.1. oczywiste omyłki pisarskie, 

8.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

8.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

9. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne składowe, wydają się być rażąco niskie w stosunki do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

10. Zamawiający powiadomi na piśmie o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Powiadomienie to zawierać będzie informacje o:

10.1. Wykonawcach wykluczonych z postępowania, wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.

10.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego,

10.3. wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z podaniem nazwy i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienia jej wyboru, a także informacje na temat innych złożonych ofert oraz punktację przyznaną tym ofertom w trakcie ich oceny,

10.4. terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Informacja ta zamieszczona będzie jednocześnie na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

11. Komisja ds. rozstrzygania postępowań na usługi społeczne Zamawiającego wybiera ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę z najwyższą liczbą punktów.

IX. Wykluczenie Wykonawcy oraz odrzucenie oferty

 1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. II pkt. 1 oraz który nie wykazał, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 upzp.
 2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 89 upzp.

X. Unieważnienie postępowania

 1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 upzp.
 2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia przed upływem terminu składania ofert oraz Wykonawców, którzy złożyli oferty – w przypadku unieważnienia po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 3. W przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dodatkowo będzie zawierać informacje o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

XI. Udzielenie Zamówienia

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w upzp oraz została uznana za najkorzystniejszą.
 2. Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej, a o wynikach niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców.
 3. Istotne postanowienia umowy (załącznik nr 4 do Ogłoszenia) nie będą negocjowane po otwarciu ofert.
 4. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, pod warunkiem przedstawienia przed jej podpisaniem umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

XII. Zmiany postanowień umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej na skutek przeprowadzenia niniejszego postępowania. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:

1.1. Konieczności zmiany terminu wydarzenia lub odwołania wydarzenia, do którego zamawiane są w niniejszym postępowaniu usługi cateringowe,  z przyczyn niezależnych od Zamawiającego

XIII. Nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami Zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami i wykonawcami oraz opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz oświadczenie w przedmiocie czy Zamawiający zamierza zwołać zebranie Wykonawców.

 1. Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień: Panią Agnieszkę Woźnicką, tel. 22 100 123,  przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00 oraz Panią Dorotę Wysocką, tel. 22 2 100 120, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00.
 2. Zamawiający określa sposób porozumiewania się z zachowaniem zasad określonych w art. 10 upzp – pisemnie lub pocztą elektroniczną.
 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia drogą inną niż pisemna, każda ze stron na żądanie drugiej strony ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.
 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający odpowie na zadane pytania, przesyłając treść pytań i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, w terminie określonym w art. 38 ust.1 i 1a upzp.

UWAGA: żadne wyjaśnienia treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia nie będą udzielane telefonicznie.

 1. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia.
 2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Dokonaną zmianę Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a jeżeli szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest udostępniany na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
 3. Wyjaśnienia treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, o których mowa w punkcie 5 dodatkowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której jest udostępniony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – https://nck.pl/bip/zamowienia-publiczne
 4. W sytuacji opisanej w punkcie 6 powyżej Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
  O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazał szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Ponadto informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której jest udostępniony Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
 5. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, a także pisemne odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
 6.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania przedofertowego.

XIV.  Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Narodowym Centrum Kultury jest Pani Marta Kaźmierska, kontakt: iod@nck.pl;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług cateringowych na potrzeby NCK w 2020 rokunr DZP.261.8.2020 prowadzonym w trybie postępowania na usługi społeczne.

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”; 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h)   posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

i)   nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Data wywieszenia: 20.01.2020 r.

 

Dyrektor

Narodowego Centrum Kultury

 

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW