Druk, oprawa oraz dostarczenie publikacji pt. "Herbert w listach - (auto)portret wieloraki" z nadanym numerem ISBN

Data publikacji: 01.08.2018
Autor: atobiasz
5 minut

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.)

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów: Pani Katarzyna Flera-Iwaniuk, tel. 22 2100 131, kflera@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00; w sprawach formalnych: Pani Dorota Wysocka, tel. 22 2 100 120, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00 oraz Pani Agnieszka Tobiasz, tel. 22 2 100 154, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Opis przedmiotu zamówienia: druk, oprawa oraz dostarczenie publikacji pt. „Herbert w listach – (auto)portret wieloraki” z nadanym numerem ISBN

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5 – usługi drukowania

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 upzp.

Zamawiający nie przewiduje aukcji  elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

W postępowaniu nie będzie żądane wadium.

W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W postępowaniu nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

 

1. I transza zamówienia, tj. 150 egzemplarzy, nie wcześniej niż 8 dni kalendarzowych i nie później niż 12 dni kalendarzowych od daty akceptacji przez Zamawiającego wydruków próbnych. Jako wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie dostarczenie wskazanej transzy do magazynu zgodnie z  opisem o którym mowa w § 3.

2. II transza zamówienia tj. 1850 egzemplarzy, nie wcześniej niż 8 dni kalendarzowych i nie później niż do 20 dni kalendarzowych od daty akceptacji przez Zamawiającego wydruków próbnych. Jako wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie dostarczenie wskazanej transzy do magazynu zgodnie z  opisem o którym mowa w § 3.

 

Wymagania od Wykonawców:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

 

  1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 upzp (załącznik nr 2 do SIWZ).
  2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SIWZ), składane w terminie, o którym mowa w § 2 pkt 3.

 

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę stanowiących załączniki oferty. Ocena będzie dokonana metodą: spełnia – nie spełnia

 

Kryteria oceny ofert:

Oznaczenie kryterium

Kryterium

Liczba pkt

(waga kryterium)

C.

Cena za realizację przedmiotu zamówienia

60

T.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia (liczba dni kalendarzowych od daty akceptacji przez Zamawiającego wydruków próbnych)

40

T1

Termin realizacji Przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 4. pkt 1 SIWZ

30

T2

Termin realizacji Przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 4. pkt 2 SIWZ

10

Razem

100

 

 

Termin i miejsce składania ofert: do godziny 10:00 w dniu  09.08.2018 r., Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa, recepcja.

Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:

  1. w siedzibie Zamawiającego,
  2. na stronie internetowej Zamawiającego: http://nck.pl/bip/zamowienia-publiczne

 

Data wywieszenia: 01.08.2018 r.

 

Dyrektor

Narodowego Centrum Kultury

 

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW