Dostawa gadżetów promocyjnych programu Bardzo Młoda Kultura

Data publikacji: 12.11.2019
Autor: bserwatka
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 

poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843)

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów:  Pani Magdalena Karowska-Koperwas, tel. 22 209 80 94, mkarowska@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00; w sprawach formalnych: Pani Dorota Wysocka, tel. 22  210 01 20, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00 oraz Pani Barbara Serwatka, tel. 22  210 01 54, przetargi@nck.pl, godz. 09:00– 15:00

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Opis przedmiotu zamówienia: dostawa gadżetów promocyjnych programu Bardzo Młoda Kultura

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6 – materiały reklamowe

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 upzp.

Zamawiający nie przewiduje aukcji  elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

W postępowaniu nie będzie żądane wadium.

W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W postępowaniu nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Nie wcześniej niż 5 dni roboczych i nie później niż 10 dni roboczych od daty zaakceptowania przez Zamawiającego wizualizacji.

Wymagania od Wykonawców:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 upzp.

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

  1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 upzp (załącznik nr 2 do SIWZ).
  2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SIWZ), składane w terminie, o którym mowa w § 2 pkt 3.

 

Kryteria oceny ofert:

Oznaczenie kryterium

Kryterium

Liczba pkt

C.

Cena za dostawę gadżetów promocyjnych programu Bardzo Młoda Kultura

60

T.

Termin realizacji Przedmiotu zamówienia (liczba dni roboczych od daty zaakceptowania przez Zamawiającego wizualizacji)

40

Razem

100

 

Termin i miejsce składania ofert: do godziny 11:00 w dniu  20.11.2019 r., Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa, recepcja.

Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:

  1. w siedzibie Zamawiającego,
  2. na stronie internetowej Zamawiającego: http://nck.pl/bip/zamowienia-publiczne

 

Data wywieszenia: 12.11.2019 r.

 

Zastępca Dyrektora

Narodowego Centrum Kultury

 

 

Marzena Strąk