Zapewnienie zakwaterowania dla uczestników Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia”

Data publikacji: 19.12.2019
Autor: awoźnicka
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów:  Pani Iwona Grodzka tel. 22 350 95 48, igrodzka@nck.pl godz. 09:00 – 15:00; w sprawach formalnych: Pani Dorota Wysocka, tel. 22 2 100 120, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00 oraz Pani Agnieszka Woźnicka, tel. 22  2 100 123, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Opis przedmiotu zamówienia: zapewnienie zakwaterowania dla uczestników Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia”

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55250000-7 – usługi w zakresie krótkoterminowego wynajmu umeblowanych miejsc noclegowych; 55100000-1  – usługi hotelarskie

 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 upzp.

Zamawiający nie przewiduje aukcji  elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

W postępowaniu nie będzie żądane wadium.

W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W postępowaniu nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 01.02.2020 r. – 29.02.2020 r.

Wymagania od Wykonawców:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 upzp.

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

  1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 upzp (załącznik nr 2 do SIWZ).
  2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SIWZ), składane w terminie, o którym mowa w § 2 pkt 3.

Kryteria oceny ofert dla części I:

Oznaczenie kryterium

Kryterium

Liczba

pkt

 

C.

Cena zakupu jednego miejsca noclegowego (1 os. / 1 doba)

 

60

O.

Odległość miejsca zakwaterowania od Dworca Głównego (dla Warszawy: Warszawa Centralna)

 

40

 

do 3 km

40

od 3 km do 4 km

20

 

 4 km i powyżej

0

Razem

100

 

Kryteria oceny dla części II – VIII

Oznaczenie kryterium

Kryterium

Liczba

pkt

 

C.

Cena zakupu jednego miejsca noclegowego (1 os. / 1 miesiąc)

 

60

O.

Odległość miejsca zakwaterowania od Dworca Głównego (dla Krakowa: Kraków Główny, dla Wrocławia: Wrocław Główny, dla Poznania: Poznań Główny, dla Gdańska: Gdańsk Główny, dla Torunia: Toruń Główny, dla Łodzi: Łódź Fabryczna, dla Opola: Opole Główne)

 

40

 

do 3 km

40

od 3 km do 4 km

20

 

 4 km i powyżej

0

Razem

100

 

Termin i miejsce składania ofert: do godziny 10:00 w dniu 27.12.2019 r., Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa, recepcja.

Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:

  1. w siedzibie Zamawiającego,
  2. na stronie internetowej Zamawiającego: http://nck.pl/bip/zamowienia-publiczne

 

Data wywieszenia: 19.12.2019 r.

 

Zastępca Dyrektora

Narodowego Centrum Kultury

 

Edward Chudzik