Usługi ochrony osób i mienia na rzecz Narodowego Centrum Kultury

Data publikacji: 25.11.2019
Autor: awoźnicka
Średni czas czytania 40 minut
drukuj

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843)

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów: Pan Jakub Pobocha, tel. 22 21 00 102, jpobocha@nck.pl, godz. 09:00–15:00, w sprawach formalnych: Pani Dorota Wysocka, tel. 22 2 100 120, przetargi@nck.pl, godz. 09:00–15:00. Pani Anna Kazimierczak, tel. 22 2 100 124, przetargi@nck.pl

 

Przedmiot zamówienia: usługi ochrony osób i mienia na rzecz Narodowego Centrum Kultury

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4 Usługi ochroniarskie

Termin wykonania: 24 miesiące od dnia rozpoczęcia świadczenia usług. Termin rozpoczęcia Zamawiający przewiduje na dzień 31.12.2019 r. (godz. 12:00), jednak Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

 

I. Opis sposobu przygotowywania oferty

 1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do ogłoszenia dla Wykonawców i zgodnie z wymaganiami niniejszego Ogłoszenia oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (konsorcjum), pod warunkiem, że Wykonawcy spełnią następujące wymagania:

4.1. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie obowiązywała wszystkich wykonawców  występujących wspólnie.

4.2. Wykonawcy występujący jako konsorcjum muszą ustanowić pełnomocnika (wyznaczyć lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wraz z ofertą Wykonawca musi dołączyć stosowne pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie) określające zakres umocowania.

4.3. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, może zażądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

4.4. W odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych (każdy wykonawca składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej).

4.5. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

4.6. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą wykazać łącznie.

4.7. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres wykonawcy w przypadku składania oferty przez konsorcjum  należy wpisać dane dotyczące wszystkich członków konsorcjum (a nie tylko pełnomocnika konsorcjum), natomiast w przypadku spółki cywilnej dane wszystkich wspólników oraz nazwę, siedzibę i adres spółki.

5. Oferta oraz dokumenty określone w ust. II pkt. 3.1 - 3.5 Ogłoszenia winny być trwale ze sobą spięte.

6. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do Ogłoszenia i Istotnych Postanowień Umowy, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści.

7. Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści.

8. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być zaparafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być zaparafowane przez Wykonawcę –w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

9. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o łącznej liczbie stron oferty wraz z liczbą i wykazem załączników do oferty.

10. Ofertę należy złożyć w formie oryginału. Pozostałe dokumenty z wyłączeniem pełnomocnictwa do złożenia oferty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

11. O ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo do jej podpisania w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.

12. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy wraz z numerami telefonów kontaktowych oraz zaadresowane na następujący adres Zamawiającego:

Narodowe Centrum Kultury

ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

oraz opisane:

„Oferta na usługi ochrony osób i mienia na rzecz Narodowego Centrum Kultury

Nie otwierać przed godz. 10:30 dnia 02.12.2019 r.”

13. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane tak jak oferta, ale opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA lub odpowiednio WYCOFANIE OFERTY. Oświadczenie obowiązany jest podpisać Wykonawca lub osobą umocowana do jego reprezentacji. Niespełnienie wymagań określonych w pkt 5, 8, 9,12 nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z nie zachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

14. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania, z uwzględnieniem przepisu art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

15. Kompletna oferta powinna zawierać:

15.1. prawidłowo wypełniony formularz oferty (załącznik nr 2 do Ogłoszenia),

15.2. pełnomocnictwo (o ile zostało udzielone),

15.3. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do Ogłoszenia),

15.4. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do Ogłoszenia)

15.5. wykaz usług, o których mowa w ust. II ppkt. 2.3 poniżej (załącznik nr 6 do Ogłoszenia), wraz dokumentami poświadczającymi należyte wykonanie zamówienia.

15.6. kopię potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem aktualnej koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

15.7. kopię potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem aktualnej polisy ubezpieczeniowej, potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na co najmniej 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy zł) dla jednego zdarzenia.

II. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy oraz wymagane dokumenty

1. Warunki wymagane od Wykonawców.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 upzp.
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. posiadają aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia

2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na co najmniej 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy zł) dla jednego zdarzenia

2.3. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: posiada wiedzę i doświadczenie polegające na należytym wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 3 usług, przy czym każda z tych usług polegała na świadczeniu usług z zakresu ochrony fizycznej osób i mienia nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy oraz wartość każdej z tych usług wynosiła co najmniej 100 000,00 złotych brutto (przez jedną usługę Zamawiający rozumie świadczenie ww. wskazanych usług/usługi w ramach jednej umowy).

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć następujące dokumenty:

3.1. podpisane przez Wykonawcę oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do Ogłoszenia),

3.2. podpisane przez Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do   Ogłoszenia),

3.3. wykaz usług, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 ppkt. 2.3 powyżej (załącznik nr 6 do Ogłoszenia) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, oraz załączeniem dowodów określających należyte wykonanie lub wykonywanie usług, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3.4. kopię potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem aktualnej koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

3.5. kopię potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem aktualnej polisy ubezpieczeniowej, potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na co najmniej 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy zł) dla jednego zdarzenia.

III. Kryteria i sposób oceny ofert:

Oznaczenie Kryterium

Opis kryterium

Liczba punktów

C.

Cena ryczałtowa za miesiąc za usługi ochrony osób i mienia na rzecz Narodowego Centrum Kultury

80

D.

Czas dojazdu patrolu

10

 

poniżej 8 minut – 10 pkt

od 8 minut – poniżej 10 minut – 5 pkt

10 minut – 0 pkt

 

K.

Częstotliwość przeprowadzenia kontroli przez koordynatora

10

 

raz na tydzień – 10 pkt

raz na 2 tygodnie – 0 pkt

 

Suma

100

1. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę stanowiących załączniki oferty. Ocena będzie dokonana metodą: spełnia – nie spełnia.

2. Kryterium (C): Cena.

2.1. Wykonawca oblicza cenę oferty na realizację przedmiotu zamówienia biorąc pod uwagę wartość netto. Następnie oblicza wysokość podatku VAT i ustala cenę. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

2.2. Podczas oceny ofert w tym kryterium oceny stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z najniższą ceną ofertową uzyska maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium Cmin = 80 pkt. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: (Cmin : Cb) × 80 pkt, gdzie: Cmin - cena oferty minimalnej, Cb - cena oferty badanej.

2.3. Cena musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia.

2.4. Cena musi być wyższa niż 0 i musi być podana w polskich złotych, cyfrowo oraz określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Kryterium (D): Czas dojazdu patrolu

podczas oceny ofert ww. kryterium oceny stosowany będzie następujący sposób obliczenia:

poniżej 8 minut – 10 pkt

od 8 minut – poniżej 10 minut – 5 pkt

10 minut – 0 pkt

powyżej 10 minut – oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z zapisami OPZ.

4. Kryterium (K): Częstotliwość przeprowadzenia kontroli przez koordynatora

podczas oceny ofert ww. kryterium oceny stosowany będzie następujący sposób obliczenia:

raz na tydzień – 10 pkt

raz na 2 tygodnie – 0 pkt

rzadziej niż raz na 2 tygodnie – oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z zapisami OPZ.

5. Ostateczna ocena (O) stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w obu ww. kryteriach, tj. O = C + D + K.

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

7. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać dodatkowych pozycji do formularza oferty.

IV. Wymogi dotyczące pracowników

Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące usługi ochrony były i pozostawały zatrudnione przynajmniej przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia, na podstawie umowy o pracę.

 1. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej usługi ochrony.

     Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

1.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

1.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

2. W trakcie realizacji zamówienia każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności rezerwacji w trakcie realizacji zamówienia:

2.1. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

2.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności rezerwacji, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) - za każdą osobę niezatrudnioną z liczby wykazanych przez Wykonawcę pracowników wykonujących czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności rezerwacji.

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

5. Zamawiający zastrzega, że wymogi opisane powyżej znajdują zastosowanie także do dalszych podwykonawców, jeżeli uczestniczą w realizacji Przedmiotu zamówienia.

V. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą

 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, o którym mowa w pkt. 1, z zastrzeżeniem że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

VI. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert

 1. Oferty należy złożyć w Narodowym Centrum Kultury, Warszawa, ul. Płocka 13, na recepcji do godziny 10:00 w dniu 02.12.2019 r. pod rygorem nierozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia.
 2. Zamawiający może przed terminem składania ofert przedłużyć termin ich składania z inicjatywy własnej lub przychylając się do wniosku podmiotu, który z przyczyn od siebie niezależnych nie jest w stanie złożyć oferty w terminie.

VII. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte w Narodowym Centrum Kultury, Warszawa, ul. Płocka 13, o godzinie 10:30 w dniu 02.12.2019 r.

VIII. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

 1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert i zgłaszać na piśmie oświadczenia do protokołu.
 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 3. Podczas otwarcia zostaną ogłoszone nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny ofert.
 4. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi i Ogłoszeniem, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami i warunkami zawartymi w Ogłoszeniu i w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do ogłoszenia) przez Komisję podczas niejawnego posiedzenia.
 5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne będzie unieważnienie postępowania.
 6. Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
 7. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
 8. Zamawiający poprawi w ofercie: 

8.1. oczywiste omyłki pisarskie, 

8.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

8.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

9. Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

10. Zamawiający powiadomi na piśmie o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Powiadomienie to zawierać będzie informacje o:

10.1. Wykonawcach wykluczonych z postępowania, wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.

10.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego,

10.3. wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z podaniem nazwy i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienia jej wyboru, a także informacje na temat innych złożonych ofert oraz punktację przyznaną tym ofertom w trakcie ich oceny,

10.4. terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Informacja ta zamieszczona będzie jednocześnie na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

11. Komisja ds. rozstrzygania postępowań na usługi społeczne Zamawiającego wybiera ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę z najwyższą liczbą punktów.

IX. Wykluczenie Wykonawcy oraz odrzucenie oferty

 1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcy, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. II pkt. 1
 2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 89 upzp.

X. Unieważnienie postępowania

 1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 upzp.
 2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia przed upływem terminu składania ofert oraz Wykonawców, którzy złożyli oferty – w przypadku unieważnienia po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 3. W przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dodatkowo będzie zawierać informacje o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

XI. Udzielenie Zamówienia

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w upzp oraz została uznana za najkorzystniejszą.
 2. Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej, a o wynikach niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców.
 3. Istotne postanowienia umowy (załącznik nr 4 do Ogłoszenia) nie będą negocjowane po otwarciu ofert.
 4. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, pod warunkiem przedstawienia przed jej podpisaniem umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

XII. Zmiany postanowień umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej na skutek przeprowadzenia niniejszego postępowania. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:

 1. Konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy ze względu na zmiany uwzględnione w art. 142 ust. 5 upzp, przy czym zmiana wysokości wynagrodzenia będzie proporcjonalna i adekwatna do zmian wysokości tych obciążeń.

XIII. Nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami Zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami i wykonawcami oraz opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz oświadczenie w przedmiocie czy Zamawiający zamierza zwołać zebranie Wykonawców.

 1. Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień: Pana Jakuba Pobochę, tel. 22 21 00 102, jpobocha@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00, w sprawach formalnych: Panią Dorotę Wysocką , tel. 22 2 100 120, przetargi@nck.pl, Panią Annę Kazimierczak, tel. 22 2 100 124, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00.
 2. Zamawiający określa sposób porozumiewania się z zachowaniem zasad określonych w art. 10 upzp – pisemnie lub pocztą elektroniczną.
 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia drogą inną niż pisemna, każda ze stron na żądanie drugiej strony ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.
 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający odpowie na zadane pytania, przesyłając treść pytań i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, w terminie określonym w art. 38 ust.1 i 1a upzp.

UWAGA: żadne wyjaśnienia treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia nie będą udzielane telefonicznie.

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia.

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Dokonaną zmianę Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a jeżeli szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest udostępniany na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

7. Wyjaśnienia treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, o których mowa w punkcie 5 dodatkowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której jest udostępniony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – http://www.nck.pl/bip/zamowienia-publiczne

8. W sytuacji opisanej w punkcie 6 powyżej Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazał szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Ponadto informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której jest udostępniony Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

9. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, a także pisemne odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

10.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania przedofertowego.

XIV. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Narodowym Centrum Kultury jest Pani Marta Kaźmierska, kontakt: iod@nck.pl;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ochrony osób i mienia na rzecz Narodowego Centrum Kultury  o nr  DZP.261.109.2019 prowadzonym na podstawie art. 138o.

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

g)  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h)   posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

i)   nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Data wywieszenia: 25.11.2019 r.

 

                                                                                                                                                                  Zastępca Dyrektora

                     Narodowego Centrum Kultury

 

 

                       Edward Chudzik